• Orodja dostopnosti

 • de
 • el
 • en
 • es
 • lt
 • pt
 • sl

  Opolnomočenje
  ustvarjalcev

  sprememb v
  smeri trajnostnosti

  CILJI

  Projekt SDG NAVIGATOR želi povečati sposobnost posameznikov, da delujejo kot resnični nosilci sprememb na področju trajnostnosti, okrepiti njihovo socialno in okoljsko miselnost ter izboljšati njihovo znanje z inovativnim, v prihodnost usmerjenim usposabljanjem.

  Glavni cilj je razviti:

  • Slovar kompetenc ustvarjalcev spremb, ki opisuje in razširja ključne kompetence za trajnostno usmerjeno podjetništvo, opisane v smislu znanj, spretnosti in odnosov;
  • SDG NAVIGATOR Učna pot, ki posameznikom zagotavlja učne vire in orodja na poti sprememb, da okrepijo svoje trajnostnostno usmerjene podjetniške competence. Vodi jih skozi podjetniški proces in različne faze, pri čemer povečuje in razširja njihov vpliv;
  • Vozlišče in zbirka orodij SDG NAVIGATOR, ki ponujata spletno platformo z odprtim dostopom do učnih virov in dopolnilnih učnih poti o trajnostnostnem podjetništvu ter omogočata personalizirane in k ukrepanju usmerjene učne pristope.

  PRIORITETE

  Projekt SDG NAVIGATOR obravnava naslednje prednostne naloge:

  1. “Okolje in boj proti podnebnim spremembam” z ustvarjanjem pogojev za pridobivanje znanj, spretnosti in odnosa, usmerjenih v trajnostnostni razvoj ter socialno in okoljsko podjetništvo. Prispeval bo k razvoju kulture trajnostnega razvoja in ustvaril ozadje, ki bo posameznikom in organizacijam, ki jih povezujejo, omogočilo opredelitev in izvajanje ustreznih akcijskih načrtov za delovanje na področju izobraževanja o trajnostnostnem razvoju in trajnostno naravnanega podjetništva, ki prežema različne življenjske vloge.
  2. “Prilagajanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja potrebam trga dela” z razvojem učnih virov za krepitev kompetenc posameznikov, kar jim bo omogočilo, da bodo proaktivno in s trajnostnostno podjetniško miselnostjo bolje odgovorili na potrebe trga dela in lokalnih skupnosti. Vključevanje pridruženih partnerjev in drugih lokalnih zainteresiranih strani v različne faze projekta bo spodbudilo tudi tesnejše sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami ter podjetji in lokalnimi skupnostmi ter prispevalo k izpopolnjevanju izobraževalcev in vodij skupnosti na področju kompetenc, za potrebne učinke pri poučevanju in vključevanju trajnosti v usmerjeno poklicno izobraževanje in usposabljanje.
  3. “Povečanje privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja” z razvojem in zagotavljanjem zelo pomembnih, v prihodnost usmerjenih vsebin (osredotočenih na trajnostnostne podjetniške kompetence ter procese in strategije, povezane s trajnostnimi projekti), najsodobnejših, digitalnih, odprtih izobraževalnih virov (vključno z različnimi interaktivnimi učnimi viri, ki so na voljo na spletu) ter inovativnih, na učenca osredotočenih in v akcijo usmerjenih učnih metodologij (po zgledu pripovedovanja zgodb, oblikovalskega razmišljanja in metod igre) se je izkazalo za učinkovito izobraževanje v smeri trajnostnostnega razvoja.

  CILJNA SKUPINA

  Neposredne ciljne skupine projekta so:

  1. učenci v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, vključno z vsemi posamezniki, ki jih zanimajo teme, povezane s trajnostnostnim razvojem,
  2. ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter
  3. podjetniki in podjetniki znotraj podjetja.

  Projekt bo namenjen tudi drugim izobraževalcem, svetovalcem in relevantnim deležnikom, ki vodijo pobude za trajnostnostni razvoj na lokalni in nacionalni ravni v sodelujočih državah, zlasti tistim, ki si prizadevajo povečati sodelovanje in odgovornost posameznikov pri tem skupnem pozivu.

  O PROJEKTU

  Digitalno vozlišče in zbirka orodij SDG NAVIGATOR (SNDH) združuje Slovar kompetenc ustvarjalcev trajnostnostnih sprememb (SCCD) in Učno pot trajnostnostnega navigatorja (SNLP) ter ponuja interaktivno in prilagojeno raziskovanje razpoložljivih virov. Vsebuje tudi tematsko zbirko orodij, namenjeno podpori izobraževalcem in svetovalcem
  za omogočanje bolj dinamičnih in prilagojenih svetovalno-izobraževalnih procesov na področju trajnostnostnega podjetništva,
  pa tudi posameznikom, za nadgradnjo kompetenc, ki so zanje ključnega pomena, kot tudi za spoprijemanje z izzivi in priložnostmi, s katerimi se soočajo.

  Zbirka orodij SNDH vsebuje interaktivne vaje, ki so organizirane in prikazane po fazah procesa, opredeljenih v
  učni poti Sustainability NAVIGATOR (SNLP) in kompetencami, opredeljenimi v Slovarju kompetenc ustvarjalcev trajnostnostnih sprememb (Sustainability Changemakers Competences Dictionary – SCCD).

  Interaktivne učne vire, kot so pripovedovanje zgodb, videoposnetki, interaktivne infografike, akcijske kartice in bliskovne kartice, kvizi itd., razvite v okviru Učne poti Sustainability NAVIGATOR (SNLP), je mogoče uporabljati samostojno in jih prilagoditi individualnim željam. Ta nabor privlačnih, igrivih in v realni svet usmerjenih dejavnosti je namenjen podpori pri nadaljnjem raziskovanju in uporabi vsebine. Ta orodja in vire priporočamo za ocenjevanje tem usposabljanja pred in po usposabljanju.

  DIGITALNO VOZLIŠČE IN ZBIRKA ORODIJ

  UAB Theoria / Xwhy

  www.xwhy.lt

  Xwhy je specializiran za uporabne humanistične in družboslovne vede, naša ekipa pa si prizadeva raziskovati družbene, kulturne, etične in druge vsakdanje kontekste ljudi ter najti trajnostne rešitve za ta vprašanja. Naš cilj je postati pionir nove, obogatene vizije raziskovalnih in oblikovalskih praks – premišljena kombinacija obojega omogoča sprejemanje boljših odločitev in ustvarjanje vpliva.

  Osredotočamo se na projekte, povezane s trajnostjo in kulturo. Naše delo temelji na participativnem raziskovanju in aktivnem vključevanju v proces vse zainteresirane strani in skupnosti.

  PROJEKTNI PARTNERJI

  Mindshift

  www.mindshift.pt

  Mindshift je svetovalno podjetje, specializirano za človeški kapital, ki si prizadeva povečati digitalno in medosebno zrelost organizacij in družbe. Mindshift deluje tako na nacionalnem kot na mednarodnem trgu na naslednjih ključnih področjih poslovanja: ocenjevanje in razvoj kompetenc za dvig usposobljenosti; usposabljanje, coaching in mentorstvo; upravljanje kariere in načrti osebnega razvoja; priprava delovne sile na nove zahteve trga dela; vključevanje mladih talentov v programe pripravništva ter oblikovanje komunikacijskih strategij na družbenih omrežjih.

  Disruptia

  www.disruptia.es

  Podjetje DISRUPTIA je strokovnjak za digitalno preobrazbo, ki pametne tehnologije vidi kot orodje za spreminjanje pravil igre, da bi v celoti izkoristili priložnosti, ki jih digitalizacija lahko ponudi pri oblikovanju trajnostne družbe prihodnosti. DISRUPTIA podpira izobraževalne subjekte in javne ustanove pri opredelitvi jasnih ciljev za učinkovito strategijo digitalne preobrazbe, spodbuja razvoj visoko učinkovitega digitalnega izobraževalnega ekosistema ter izboljšuje digitalne spretnosti in kompetence za digitalno preobrazbo.


  IDEC

  www.idec.gr

  IDEC je svetovalno podjetje za usposabljanje, s sedežem v Pireju v Grčiji. Njegove dejavnosti obsegajo usposabljanje, svetovanje pri upravljanju, zagotavljanje kakovosti, ocenjevanje in razvoj rešitev IKT za zasebni in javni sektor. Podjetje je bilo akreditirano kot center za vseživljenjsko učenje. Organizira tečaje usposabljanja na delovnem mestu za učitelje in vodje usposabljanja, študijske obiske in dejavnosti neformalnega učenja za študente v začetnem izobraževanju in usposabljanju.


  CEDRU

  www.cedru.com

  CEDRU – Centre for Studies and Urban and Regional Development, Ltd. je podjetje za tehnično svetovanje na področju upravljanja rabe zemljišč, gospodarstva, družbe in kulture. Strateško načrtovanje, upravljanje rabe zemljišč, urbanistično načrtovanje, krepitev zmogljivosti in institucionalni razvoj, evropske študije in vrednotenje javnih politik so naša glavna področja pristopa. Hkrati so aplikativne raziskave, usposabljanje ali razvoj znanstvenih, tehničnih in kulturnih srečanj redne dejavnosti CEDRU. Osrednjo ekipo z različnimi znanji ter strokovno in akademsko pripravo podpira široka mreža nacionalnih in mednarodnih svetovalcev. Na podlagi več kot 35-letnih izkušenj si CEDRU prizadeva za stalno posodabljanje različnih področij delovanja, tehničnih, znanstvenih in kulturnih znanj ter infrastrukture (prostorov in opreme). Na podlagi zbranega in obdelanega znanja, izkušenj in poskusov še naprej posvečamo pozornost Zgodovini prihodnosti (The History of the Future), ki je eden od naših vodil v teritorialnih pristopih. Zgodovina se nenehno piše in dopolnjuje.

  GZS

  www.gzs.si

  GZS je največje neodvisno, prostovoljno in neprofitno združenje podjetij v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo leta 1851 in se danes ponaša z več kot 5.200 članskimi podjetji vseh oblik, velikosti, panog in regionalnih okolij. Družbe članice prispevajo približno 50 % bruto dodane vrednosti slovenskega gospodarstva in ustvarijo 2/3 prodaje na tujih trgih. GZS sodeluje v različnih projektih, ki jih sofinancira Evropska unija. Ti projekti nam omogočajo povezovanje s podjetji, industrijskimi združenji in zbornicami, univerzami in raziskovalnimi organizacijami, inkubatorji in znanstvenimi parki, grozdi, oblikovalci politik in številnimi drugimi deležniki po vsej Evropi. Z evropskimi interdisciplinarnimi projektnimi skupinami pridobivamo nova znanja in izkušnje, ponujamo nove storitve/produkte ter prinašamo nove in koristne teme poslovni skupnosti v Sloveniji.

  CARDET

  www.cardet.org

  CARDET je vodilni raziskovalni in razvojni center v sredozemski regiji z globalnim, strokovnim znanjem na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, trajnostnega razvoja, podjetniških digitalnih veščin in krepitve zmogljivosti. Kot največji neodvisni neprofitni center s sedežem na Cipru je CARDET neodvisno povezan z univerzami in institucijami z vsega sveta, kot so Univerza Yale, Univerza v Nikoziji in Mednarodni svet za izobraževalne medije. CARDET je zaključil več kot 500 pobud in projektov, povezanih s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem, trajnostnim razvojem, inovacijami in podjetništvom, digitalno preobrazbo in digitalnimi spretnostmi ter zelenim prehodom.

  META4

  www.meta-4.org

  Meta4 Innovations je raziskovalna in razvojna organizacija, ki oblikuje in razvija inovativna orodja, metodologije, izdelke in storitve na področju inovacij digitalnega učenja, podjetništva, trajnostnostnega razvoja, socialne vključenosti in tehnološko podprtih rešitev, ki se pragmatično odzivajo na trenutne družbene in gospodarske izzive ter hkrati predvidevajo in intuitivno spodbujajo spremembe, potrebne za doseganje prihodnjih ciljev trajnostnostne učne skupnosti.

  Meta4 je ugleden ponudnik usposabljanja na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izobraževanja odraslih, ki podpira ranljive in marginalizirane osebe, kot so migranti, ženske in mladi. Naši upravičenci so javni organi, zasebne organizacije, civilna družba, neprofitne organizacije, MSP in marginalizirane skupnosti.


  NOVICE

   KONTAKTIRAJTE NAS

   SLOVAR KOMPETENC USTVARJALCEV TRAJNOSTNOSTNIH SPREMEMB (SCCD)

   Slovar opredeljuje kombinacijo znanja, spretnosti in odnosov, ki lahko posameznikom omogočijo, da s svojimi različnimi življenjskimi vlogami in odločitvami postanejo resnični nosilci sprememb v smeri trajnostnosti, npr.: delavci, državljani, potrošniki itd.

   UČNA POT TRAJNOSTNOSTNEGA NAVIGATORJA (SNLP)

   Učno pot sestavlja sedem učnih modulov, strukturiranih okoli sedmih stopenj trajnostno usmerjenega podjetništva in z njim povezanih procesov, ki mobilizirajo kompetence iz slovarja SCCD.

   Sedem stopenj/modulov temelji na znanem procesno usmerjenem okviru trajnostnostno usmerjenega podjetništva:

   1. priprava
   2. raziskovanje
   3. načrtovanje
   4. začetek
   5. izgradnja
   6. okrepitev
   7. doseg

   SDG NAVIGATOR DIGITALNO VOZLIŠČE IN ZBIRKA ORODIJ

   Učno središče (Hub) bo povezalo slovar kompetemc (SCCD) in Učno pot (SNLP) ter omogočilo interaktivno in prilagojeno raziskovanje razpoložljivih virov. Dodatno bo vključevalo tudi tematsko zbirko orodij, namenjeno podpori izobraževalcem in svetovalcem.

   REZULTATI PROJEKTA

   UČNA POT TRAJNOSTNOSTNEGA NAVIGATORJA (SNLP)

   1. Priprava

   2. Raziskovanje

   3. Načrtovanje

   4. Začetek

   5. Izgradnja

   6. Okrepitev

   7. Doseg

   Copyright © | Privacy policy