• Accessibility Tools

 • de
 • el
 • en
 • es
 • lt
 • pt
 • sl

  Įgalinantys
  Pokyčių kūrėjai

  tvarumo
  link

  Uždaviniai

  Projekto SDG NAVIGATOR tikslas – ugdyti asmenų gebėjimus veikti kaip tikriems tvarumo pokyčių iniciatoriams, stiprinant jų socialinį ir ekologinį mąstymą ir tobulinant įgūdžius rengiant inovatyvius, į ateitį orientuotus mokymus

  Pagrindinis uždavinys yra sukurti: 

  • Tvarumo pokyčių kūrėjų kompetencijų žodyną, kuris apibrėžia ir išplečia pagrindines į tvarumą orientuotos antreprenerystės kompetencijas. Kompetencijos apibūdinamos kaip žinios, įgūdžiai ir požiūriai;
  • Sustainability NAVIGATORmokymosi kelią, suteikiantį mokymosi medžiagą ir pokyčius skatinančias priemones, padedančias stiprinti į tvarumą orientuoto antreprenerystės kompetencijas. Sustainability NAVIGATORmokymosi kelias taip pat suteiks gaires naviguojantantreprenerystės procesuose ir jo skirtinguose etapuose.  
  • SDG NAVIGATOR Hub ir Toolbox, siūlančius atviros prieigos internetinę platformą su mokymosi medžiaga ir papildomais mokymosi metodais apie tvarią antreprenerystę, suteikiančius galimybę mokytis taikant personalizuotus ir praktinius metodus. 

  Prioritetai

  Projektas „SDG NAVIGATOR“ atliepia šiuos prioritetus:

  1. „Aplinkosauga ir kova su klimato kaita“ , sudarant sąlygas ugdyti žinias, įgūdžius ir požiūrį į tvarų vystymąsi bei socialinę ir ekologinę antreprenerystę. Bus prisidedama prie tvarumo kultūros plėtojimo, kuriant galimybes, leidžiančias asmenims ir organizacijoms apibrėžti ir įgyvendinti kokybiškus veiksmų planus, skirtus švietimui apie darnų vystymąsi  ir į darnų vystymąsi orientuotai antreprenerystei, pritaikomus įvairiose situacijose.
  2. „Profesinio švietimo ir mokymo pritaikymas prie darbo rinkos poreikių,“ plėtojant mokymosi išteklius, skirtus kompetencijų stiprinimui, kurios įgalintų taikytį į tvarumą ir antreprenerystę orientuotą mąstymą, jog būtų patenkinami darbo rinkos ir vietos bendruomenių poreikiai. Asocijuotųjų partnerių ir kitų vietos suinteresuotųjų grupių dalyvavimas įvairiuose projekto etapuose taip pat paskatins glaudesnį švietimo įstaigų ir verslo bei vietos bendruomenių bendradarbiavimą bei prisidės prie švietimo ir bendruomenių lyderių kompetencijų ugdymo, kurios leis mokyti bei integruoti tvarumą į profesinį ugdymą, organizacijas ir bendruomenės veiksmus. 
  3. „Profesinio rengimo ir mokymo patrauklumo didinimas“ kuriant ir teikiant itin aktualų į ateitį orientuotą turinį (orientuotą tiek į tvarios antreprenerystės kompetencijas, tiek į su tvarumo projektais susijusius procesus ir strategijas), pažangiausius, atviruosius skaitmeninius švietimo išteklius (įskaitant įvairią interaktyvią mokymosi medžiagą, prieinamą internetiniame centre) ir inovatyvias, į besimokantįjį orientuotas ir praktines mokymosi metodikas (įkvėptas istorijų pasakojimo, dizainu grįsto mąstymo ir žaidybinių  metodų), kurie, įrodyta, yra veiksmingi ugdant darnų vystymąsi.

  TIKSLINĖS GRUPĖS

  Projekto tikslinės grupės yra: 

  1. Profesinio ugdymą gaunantys asmenys, įskaitant visus susidomėjusius su tvarumu susijusiomis temomis, 
  2. Profesinį ugdymą teikiančios įstaigos, ir 
  3. Antrepreneriai ir inovatyvias idėjas savo įmonėse vystantys darbuotojai (ang. intrapreneurs). 

  Projektas bus taip pat skirtas ir kitiems pedagogams, konsultantams bei tvaraus vystymosi iniciatyvas vietiniu ar nacionaliniu lygmenimis rengiantiems asmenims ar grupėms (ypač toms iniciatyvoms, kurios siekia didinti asmenų aktyvų įsitraukimą ir atsakomybę). 

  Apie projektą 

  „SDG NAVIGATOR“ skaitmeninėje mokymosi erdvėje ir priemonių rinkinyje (toliau – mokymosi erdvė) pateikiami „Tvarumo pokyčių kūrėjų kompetencijų žodynas“ (toliau – žodynas) ir „SUSTAINABILITY  NAVIGATOR“ mokymosi kelias (toliau – kelias), jog būtų galima interaktyviai ir pagal savus poreikius susipažinti su projekto mokymosi medžiaga. Erdvėje taip pat yra ir teminis mokymosi priemonių rinkinys, skirtas padėti pedagogams bei konsultantams rengiant ir įgyvendinant dinamiškesnius ir individualiems poreikiams ar situacijoms pritaikytus tvarios entreprenerystės mokymus / konsultacijas. Rinkinys taip pat bus naudingas asmenims, siekiantiems plėsti jiems ypač aktualias kompetencijas ar gerinti vykdomus procesus, o taip pat spręsti iššūkius ar problemas, su kuriomis susiduriama.

  Mokymosi priemonių rinkinyje yra interaktyvių pratimų, kurie pateikiami pagal Mokymosi kelio septynis etapus bei kompetencijas, apibrėžtas Žodyne. Interaktyvūs mokymosi ištekliai, kaip pasakojimai, vaizdo įrašai, interaktyvūs grafikai, atmintinės, testai ir pan., sukurti pagal Mokymosi kelią, gali būti naudojami savarankiškai ir pritaikyti pagal individualius poreikius. Šiuo patrauklių, žaismingų, į realųjį pasaulį orientuotų veiklų rinkiniu siekiama skatinti toliau tyrinėti ir taikyti projekto mokymosi turinį. Rekomenduojame šias priemones naudoti prieš ir po mokymų, siekiant įvertinti mokymosi medžiagos supratimą.  

  „SDG NAVIGATOR“ skaitmeninė mokymosi erdvė ir priemonių rinkinys

  UAB Theoria / Xwhy

  www.xwhy.lt

  „XWhy“ specializuojasi taikomųjų humanitarinių ir socialinių mokslų srityje. Mūsų komanda siekia tyrinėti socialinius, kultūrinius, etinius ir kitus kasdienius žmonių gyvenimo kontekstus ir rasti tvarius jų problemų sprendimus. Mūsų tikslas – tapti naujos ir praturtintos tyrimų ir dizaino praktikos pionieriais – gerai apgalvotas šių praktikų derinys įgalina priimti geresnius sprendimus ir kurti poveikį.

  Daugiausia dėmesio skiriame su tvarumu ir kultūra susijusiems projektams. Savo darbą grindžiame dalyvaujamaisiais tyrimais ir aktyviu suinteresuotųjų šalių, bendruomenių įtraukimu. 

  Partneriai

  Mindshift

  www.mindshift.pt

  „Mindshift” yra konsultacinė bendrovė, kuri specializuojasi žmogiškojo kapitalo srityje ir siekia didinti organizacijų ir visuomenės skaitmeninę ir tarpasmeninę brandą. „Mindshift” veikia tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje rinkoje šiose pagrindinėse veiklos srityse: kompetencijų vertinimas ir ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas; mokymas, koučingas ir mentorystė; karjeros valdymas ir asmeninio tobulėjimo planai; darbuotojų rengimas naujiems darbo rinkos poreikiams; jaunųjų talentų įtraukimas į stažuočių programas; komunikacijos strategijų kūrimas socialiniuose tinkluose.

  Disruptia

  www.disruptia.es

  „Disruptia“ yra skaitmeninio pokyčio ekspertė, kuri išmaniąsias technologijas suvokia kaip transformatyvią priemonę, padedančią visapusiškai išnaudoti skaitmenizacijos teikiamas galimybes kuriant tvarią ateities visuomenę. ​​„Disruptia“ padeda švietimo įstaigoms ir viešosioms institucijoms nustatyti aiškius efektyvios skaitmeninės transformacijos strategijos tikslus, skatina efektyviai veikiančios skaitmeninės švietimo ekosistemos plėtrą ir skaitmeninės transformacijos skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijų tobulinimą.


  IDEC

  www.idec.gr

  „IDEC“ – mokymo konsultacijų bendrovė, įsikūrusi Pirėjuje, Graikijoje. Jos veikla apima mokymus, valdymo konsultacijas, kokybės užtikrinimą, vertinimą ir IRT sprendimų kūrimą privačiajam ir viešajam sektoriui. „IDEC“ akredituota kaip mokymosi visą gyvenimą centras ir organizuoja mokytojų ir lektorių kvalifikacijos kėlimo kursus, pažintinius vizitus ir neformaliojo mokymosi veiklas pradinio ugdymo ir mokymo įstaigų mokiniams.


  CEDRU

  www.cedru.com

  „CEDRU“ – Tyrimų ir urbanistinės bei regioninės plėtros centras, Ltd. yra konsultacijų įmonė žemės naudojimo valdymo, ekonomikos, visuomenės ir kultūros srityse. Pagrindinės mūsų veiklos sritys yra strateginis planavimas, žemės naudojimo valdymas, miestų planavimas, gebėjimų stiprinimas ir institucinė plėtra, Europos tyrimai ir viešosios politikos vertinimas. Taikomieji tyrimai, mokymai bei mokslinių, techninių ir kultūrinių susitikimų rengimas yra nuolatinė „CEDRU“ veikla. Įvairių įgūdžių ir profesinių bei akademinių patirčių turinčiai komandai padeda platus nacionalinių ir tarptautinių konsultantų tinklas. Remdamasi daugiau nei 35 metų patirtimi, „CEDRU“ nuolat atnaujina techninius, mokslinius, kultūrinius įgūdžius ir infrastruktūrą (patalpas ir įrangą). Iš šių sukauptų žinių bei iš patirties ir eksperimentų mes ir toliau skiriame dėmesį Ateities istorijai. Juk istorija nuolat rašoma ir atnaujinama.


  GZS

  www.gzs.si

  „GZS“ yra didžiausia nepriklausoma, savanoriška, ne pelno siekianti įmonių asociacija Slovėnijoje. Ji buvo įkurta 1851 m. ir šiandien vienija daugiau kaip 5200 įvairių formų, dydžių, šakų ir regionų bendrovių narių. Mūsų įmonės narės sukuria apie 50 % Slovėnijos ekonomikos bendrosios pridėtinės vertės ir 2/3 pardavimų užsienio rinkose. „GZS“ dalyvauja įvairiuose Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose. Šie projektai leidžia mums užmegzti ryšius su įmonėmis, pramonės asociacijomis, universitetais ir mokslinių tyrimų organizacijomis, inkubatoriais, politikos formuotojais ir daugeliu kitų suinteresuotųjų šalių visoje Europoje. Su Europos tarpdisciplininių projektų komandomis įgyjame naujų žinių ir patirties, siūlome naujų paslaugų ir/arba produktų, Slovėnijos verslo bendruomenei pateikiame naujų ir naudingų temų.


  CARDET

  www.cardet.org

  „Cardet“ yra pirmaujantis mokslinių tyrimų ir plėtros centras Viduržemio jūros regione, turintis pasaulinę patirtį profesinio rengimo ir mokymo, tvaraus vystymosi, antreprenerystės skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimų stiprinimo srityse. Būdamas didžiausias Kipre įsikūręs nepriklausomas ne pelno siekiantis centras, „Cardet“ nepriklausomai bendradarbiauja su universitetais ir institucijomis iš viso pasaulio, pavyzdžiui, Jeilio universitetu, Nikosijos universitetu ir Tarptautine švietimo žiniasklaidos taryba. „Cardet“ įgyvendino daugiau kaip 500 iniciatyvų ir projektų, susijusių su profesiniu rengimu ir mokymu, tvariu vystymusi, inovacijomis ir antrepreneryste, skaitmenine transformacija ir skaitmeniniais įgūdžiais, ekologiniu pokyčiu.


  META4

  www.meta-4.org

  „Meta4 Innovations“ yra mokslinių tyrimų ir plėtros organizacija, kuri projektuoja ir kuria inovatyvias priemones, metodikas, produktus ir paslaugas skaitmeninio mokymosi inovacijų, antreprenerystės, darnaus vystymosi, socialinės įtraukties ir technologijų įgalintų sprendimų srityje, kurie pragmatiškai reaguoja į dabartinius socialinius ir ekonominius iššūkius ir kartu numato bei intuityviai skatina pokyčius, reikalingus siekiant būsimų tvarios besimokančios bendruomenės tikslų.

  „Meta4 Innovations“ yra pripažinta profesinio rengimo ir mokymo bei suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėja, teikianti paramą pažeidžiamiems, ir marginalizuotiems asmenims, kaip migrantams, moterims ir jaunimui. Teikiame pagalbą  valdžios institucijoms, privačioms organizacijoms, pilietinei visuomenei, ne pelno siekiančioms organizacijoms, MVĮ ir marginalizuotoms bendruomenėms.

  NAUJIENOS

   SUSISIEKIME

   „TVARUMO POKYČIŲ KŪRĖJŲ KOMPETENCIJŲ ŽODYNAS“

   „Tvarumo pokyčių kūrėjų kompetencijų žodynas“ (toliau - žodynas) apibrėžia žinių, įgūdžių ir požiūrių kombinaciją, kuri galėtų įgalinti tapti svarių tvarumo pokyčių iniciatoriais ir kūrėjais. Žodyne pateiktos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos leis pokytį kurti kasdienybėje - užimant įvairias pozicijas, kaip darbuotojų, piliečių, vartotojų, ir priimant atitinkamus sprendimus.

   „SUSTAINABILITY NAVIGATOR“ mokymosi kelias

   „Sustainability navigator“ mokymosi kelią (toliau - kelias) sudaro septyni mokymosi etapai, suskirstyti pagal septynis tvarumu grindžiamos antreprenerystės etapus ir susijusius procesus. Šiuose etapuose pasitelkiamos žodyne apibrėžtos kompetencijos. 

   Šie septyni etapai pagrįsti populiaria, į veiksmus orientuota tvarios antreprenerystės eiga

   1. Pasiruošimas
   2. Atradimas
   3. Planavimas
   4. Pradžia 
   5. Vystymas
   6. Stiprinimas
   7. Plėtra

   „SDG NAVIGATOR“ skaitmeninė mokymosi erdvė ir priemonių rinkinys

   „SDG NAVIGATOR“ skaitmeninėje mokymosi erdvėje ir priemonių rinkinyje (toliau - mokymosi erdvė) pateikiami „Tvarumo pokyčių kūrėjų kompetencijų žodynas“ (toliau - žodynas) ir „SUSTAINABILITY  NAVIGATOR“ mokymosi kelias (toliau - kelias), jog būtų galima interaktyviai ir pagal savus poreikius susipažinti su projekto mokymosi medžiaga. Erdvėje taip pat yra ir teminis mokymosi priemonių rinkinys, skirtas padėti pedagogams bei konsultantams rengiant ir įgyvendinant dinamiškesnius ir individualiems poreikiams ar situacijoms pritaikytus tvarios entreprenerystės mokymus / konsultacijas. Rinkinys taip pat bus naudingas asmenims, siekiantiems plėsti jiems ypač aktualias kompetencijas ar gerinti vykdomus procesus, o taip pat spręsti iššūkius ar problemas, su kuriomis susiduriama.

   PROJEKTO REZULTATAI

   SUSTAINABILITY NAVIGATOR LEARNING PATH (SNLP)

   1. Pasiruošimas

   2. Atradimas

   3. Planavimas

   4. Pradžia

   5. Vystymas

   6. Stiprinimas

   7. Plėtra

   Copyright © | Privacy policy